Tolkning av resultat

Analyserna utförs på ackrediterade laboratorier med metoder som är specialanpassade för dricksvattenanalyser. Efter analys granskas proven och bedöms enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. På analysprotokollet framgår om vattnet är Tjänligt, Tjänligt med anmärkning eller Otjänligt.

Tjänligt
Om provet bedöms som tjänligt innebär det att vattnet är lämpligt som dricksvatten och för andra hushållsändamål.

Otjänligt
Det finns direkt och indirekt grundande riktvärden. Direkt grundade innebär att parametern i sig kan vara skadlig och att det innebär en oacceptabel risk att överskrida riktvärdet. Indirekt grundade innebär att parametern i fråga indikerar en oacceptabel risk för andra oönskade ämnen eller organismer kan förekomma. D.v.s ett otjänligt dricksvatten rekommenderas INTE att användas i hushållet.

Tjänligt med anmärkning
Dessa riktvärden kan vara hälsomässiga, estetiska eller tekniskt grundade. Estetiskt grundade kan ha att göra med vattnets färg eller lukt. Tekniska effekter kan vara bl.a. korrosion och slambildning. Dvs ett vatten som är tjänligt med anmärkning kan ha att göra med hälsomässiga effekter, men det kan också "enbart" ha att göra med estetik och ledningssystemens kvalitet.

OBS! Tänk på bedömningen endast omfattar de ämnen som analyserats. Bedömningen hittar ni på analysprotokollet som ni får när analyserna är klara.

Länkar om analysresultat 
- Test av ditt brunnsvatten (SYNLAB:s broschyr om brunnsvattenanalyser)  
- Livsmedelsverkets rekommendationer 

Åtgärder
Om vattnet inte håller måttet finns en rad olika åtgärder att sätta in. Ibland behövs en desinfektion av brunnen. Ibland behövs ett vattenfilter. Vi rekomenderar brunnsägaren att ta kontakt med sitt lokala miljökontor för förslag om åtgärder och rekomendationer för att förbättra vattenkvaliteten.