Asfaltsrester

Analyseras i de fall då man misstänker förorening från asfalt, slipers, el- eller telefonstolpar. Analysen redovisas som Polycykliska aromatiska kolväten, ofta förkortat PAH vilket är en grupp ämnen som finns i stenkol och petroleum samt bildas vid förbränning av organiskt material. PAH är ofta förekommande i förorenade jordmassor. De förekommer även i asfalt lagd före 1970-talet i Sverige. Asfalten, som kallas tjärasfalt, hade ett bindemedel som bestod av stenkolstjära innehållande PAH. PAHer omfattar även kreosot är klassat som bekämpningsmedel mot rötsvampar och dylikt. Det finns kraftiga restriktioner för användandet. Kreosot får, i Sverige, endast användas till yrkesmässigt bruk för träskydd vid järnvägsbyggnad (slipers), linjebyggnad (el/tele-stolpar) eller vattenbyggnad, där det är nödvändigt

Omfattning:

Acenaften

Acenaftylen

Naftalen

PAH-L,summa

Antracen

Fenantren

Fluoranten

Fluoren

Pyren

PAH-M,summa

Benso(a)antracen

Benso(a)pyren

Benso(b)fluoranten

Benso(k)fluoranten

Benso(ghi)perylen

Chrysen/Trifenylen

Dibenso(a,h)antracen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAH-H,summa

PAH,summa cancerogena

PAH,summa övriga

PAH16L summa

 I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Antal