Petroleumprodukter

Analyseras i de fall då man misstänker förorening av petroleumprodukter, pga utsläpp eller lukt. Alifatiska och aromatiska kolväten återfinns i väldigt många produkter men när det gäller förorenade områden så härstammar dessa oftast från oljeprodukter som bensin, diesel, eldningsolja, och smörjolja/smörjfett.

De kortare alifaterna (<C5 och C5-C12) och aromaterna (<C16) är flyktigare och mer vattenlösliga (och därmed spridningsbenägna), medan de längre alifaterna (C12-C35) och aromaterna (>C16) är mer tjockflytande och återfinns oftast mer lokalt nära föroreningskällan.

Omfattning:

Alifater >C5-C8

Alifater >C8-C10

Alifater >C12-C16

Alifater >C16-C35

Alifater summa >C5-C35

Aromater >C8-C10

Alifater >C10-C12

Aromater >C10-C16

Aromater >C16-C35

 I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Antal