PFAS

Perfluorerade ämnen (på svenska PFAS, på engelska PFAA)

Tidigare eller nuvarande användning av släckskum (AFFF) är en av de viktigaste källorna till lokal PFAA-förorening av mark och vatten. AFFF har använts i stor skala på brandövningsplatser på flygplatser, militära anläggningar och industriella och kommunala räddningstjänster. Två av de historiskt mest använda PFAS i AFFF är PFOS och PFOA.

Perfluoreradeföroreningar från brandövning har i flera fall nått grundvatten och ytvattentäkter vilket har orsakat hel eller delvis stängning av vattenverk och brunnar. Om en dricksvattenanläggning är, eller misstänkt kunna vara, påverkad av PFAA bör halterna i dricksvattnet undersökas, enligt rekommendationer från Livsmedelsverket

Perfluorbutansulfonat (PFBS)

Perfluorhexansulfonat(PFHxS)

Perfluoroktansulfonat (PFOS)

Perfluorpentansyra (PFPeA)

Perfluorhexansyra (PFHxA)

Perfluorheptansyra (PFHpA)

Perfluoroktansyra (PFOA)

Summa 7 st PFAA

Fluortelomersulfo. (6:2 FTS)

Perfluorbutansyra (PFBA)

Perfluorheptansulfon.(PFHpS)

Perfluornonansyra (PFNA)

Perfluordekansyra (PFDA)

Perfluorundekansyra (PFUnA)

Perfluordodekansyra (PFDoA)

Perfluoroktansulfonami.(PFOSA)

Summa 11 st PFAA

 I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Antal