Analysresultat till SGU och Miljökontor

Kan ditt provsvar ingå i vår nationella databas?
För att förbättra kunskapen om dricksvattnets kvalitet i svenska enskilda brunnar pågår en insamling av vattenanalyser. Detta gör vi för att kunna arbeta med de eventuella problem som finns i Sverige och för att kunna ge goda råd till allmänheten. Vi vill också skydda grundvattnet mot föroreningar.

Skriver du/ni som fastighetsägare under detta medgivande (genom att klicka i rutan på brunnsvatten.synlab.se) kommer analysen att datalagras/registreras och behandlas i en databas tillsammans med uppgifterna i följesedeln, däribland uppgifter om fastighetsbeteckning. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för behandlingen av personuppgifterna och är s.k. personuppgiftsansvarig. För att få registerutdrag eller begära rättelse av uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) kontakta SGU, Box 670, 751 28 Uppsala, tel. 018-17 90 00. Analysresultaten i databasen blir offentlig handling.

SGU & Socialstyrelsen

Vid medgivande från er skickas även en kopia av analysprotokollet till ert Miljökontor. Miljökontoren arbetar med informationsspridning om dricksvatten från enskilda brunnar i Sveriges kommuner. Även dessa dokument blir offentliga handlingar via kommunen.

Vi rekommenderar alla att dela med sig av sina analysresultaten för allmänhetens bästa, men det är helt frivilligt!